Programtervünk

"Haladni csak úgy lehet,

hogy még az egyik lábunkkal

előrelépünk, a másikat a helyén hagyjuk.”

 

 

 

ÖKO program terv

 

 

 

 

                     https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJXwuuqeUFEtJbh2hSAtvHnmQPIuRAUmZCcUvt6kQ5ewNH34cF

 

 

Az ember is úgy nő mint a fa,

gyökérzeteivel kapcsolatai szerteágazó

                                                                                                     rostjaival.      http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_F0W-KupD3RY13L4Vv2U1p1Wkk-7legvkslMJ3Om5PhZmMw4adw

Minél több épebb kapcsolattal szívja a világot,

annál magasabb lombot vethet."

 

 

Az elmúlt évtizedben jelentős környezeti válságnak lehettünk szemtanúi.

Megváltozott az emberek értékszemlélete. A környezet esztétikuma, harmóniájának értéke helyett a fogyasztás került előtérbe. Így a környezet példáival nagyon negatív mintát mutatott gyermekeinknek. Tudjuk, hogy a mai ember az elveszett természeti értékeket pótolni nem tudja, de a még meglévőket odafigyeléssel, szeretettel megvédheti. Ehhez azonban ki kell alakítani egy környezetbarát gondolkodásmódot, mely folyamatot a gyermeki fejlődés legkorábbi szakaszában (az óvodáskorban) kell elindítani, s irányítottan fejleszteni. Felfogásunkban az erre való felkészítés, a környezetorientált értékrendszer kialakítása a külsővilág tevékeny megismerésében realizálódik.

 

Nevelési célunk

v  Óvodánk nevelőtestülete olyan ÖKO szemlélet megalapozását tűzte ki célul, amely által gyermekeink remélhetően felkészültebbek lesznek azoknak a gondoknak a megoldásában, amelyekről ma még csak beszélünk. Ezek a vízkészlet, az energiaforrások, a különféle anyagok felhasználása, a takarékosság, újra hasznosítás, hulladékkezelés, a flóra és a fauna védelme.

v  A külső világ sokszínű, tevékeny felfedezésével a környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, környezetbarát életforma megalapozása.

v  Felkészültségünkkel, hitelességünkkel programjainkon keresztül minta közvetítéssel a természeti és tárgyi környezettel harmóniában élő testileg – lelkileg egészségesen fejlődő nemzedék nevelésének kitűzése.

 

Nevelőtestületünk szakmai felelősséggel felvállalt és közösen kialakított értékrend alapján készítette el sajátos arculatunkat tükröző pedagógiai programrészét a célrendszerhez kapcsolódóan. Innovatív programfejlesztéseink tudatos és tervszerű keretek mellett formálódnak. Rugalmasan alkalmazkodunk az új kihívásokhoz, motiváltan kapcsolódunk be a képzésekbe. Az utóbbi években a célorientált óvodakép kialakítás érdekében pedagógusaink közül három fő szakmai továbbképzéseken vettek részt: 2 fő Erdei iskola és óvoda vezetésére és szervezési feladatok ellátására szerzett képesítést. 1 fő Tevékenység és személyiségfejlődés, környezeti játékok, szakmai tudást adó képzésen szerzett képesítést.


A tevékenységközpontú programunk célja az, hogy a gyermeknek segítséget nyújtson ahhoz, hogy a világot megismerje és megértse a maga egészében. A gyermeket körülvevő világ megismerésében a közvetlen megfigyelésre és a tapasztalatszerzésre építünk. A természet szeretetére kívánjuk nevelni a gyermekeket, természet közeli élettel, a természet, a környezet szeretetének bizonyításával, példát mutatva a gyermek számára. Azt kell bennük megerősíteni, hogy mennyire összefügg mindez egymással és milyen nagy az ember felelőssége a természeti és társadalmi környezet megóvása szempontjából. A tapasztalatszerzés mindig a valódi környezetben történik, ezért az óvónőink által kezdeményezett tevékenységi formák legtöbb esetben a szabad természetben vagy az óvoda környezetben, udvarán zajlanak.

 

Legfontosabb feladatunk, megismertetni a gyermeket azzal a természeti környezettel, amelyben él, felhívni a figyelmet annak értékeire és szépségeire. Ez képezi majd az alapját a később kialakuló természetszeretetnek. A fák, a virágok, az apró kis állatok megannyi ismeretet, feladatot jelentenek a kisgyermekeknek. A séták, kirándulások, az óvoda udvarán és kertjében vagy az élősarokban végzett tevékenységek tanulási, tapasztalási lehetőséget kínálnak a gyermeknek, tehát komplex tapasztalatszerzési lehetőségről van szó. Az önálló és csoportos megfigyelések révén értékes tapasztalatokhoz juthat a természetben végbemenő folyamatokról és összefüggésekről.

 Már az óvodában fel lehet, és fel kell készíteni a gyermeket arra, hogy társadalomban élünk, ami a közvetlen környezetünkön keresztül hat ránk. A gyermeket demokratikus társadalmi rendben való élésre készítjük fel, amelyben különböző vélemények, értékítéletek lehetnek egymás mellett. Meg lehet éreztetni a gyermekekkel, hogy mindenkinek lehetősége van saját lelkiismeretének megfelelően dönteni. A tolerancia, mások véleményének, érzéseinek, és gondolatainak tiszteletben tartása arra neveli a gyermeket, hogy képes legyen elfogadni másokat. Mindez pedig a társadalomban való harmonikus, kiegyensúlyozott élethez feltétlenül szükséges. Természetesen ide tartozik a mások (idősebbek, felnőttek, társak) tisztelete és szeretete is. Ilyen pedagógiai légkörben fejlődik a gyermek ítélőképessége és természetes viselkedés formájává válik a más felfogásokkal szembeni tolerancia. Ugyanakkor lehetőséget kap az önálló véleménynyilvánításra, önbizalmának növelésére.

A környezetvédelem vagy a problémák erőszakmentes megoldásának kérdése már az óvodás gyermek szintjén is felvethető és beépíthető.

 

A természet-társadalom-ember egymástól függő, egymást feltételező, egymást kiegészítő fogalmak rendszere, melynek lényege a kisgyermek szintjén már óvodáskorban is megérthető, megérezhető.

Lokális és globális környezetünkben, a természettel szorosan együtt élve, gazdag lehetőségek adódnak a természet megismerésére, megszerettetésére, és a természetvédelem megalapozására.

 

Az óvoda belső terei

Az óvodaépület helyiségeiknek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint az egészséges életmód megalapozását. Az óvoda berendezése az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jegyeit mutatja, a helyi sajátosságot is tükröző természetes anyagok felhasználása érvényesül. Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van. Sok- sok növénnyel a természetsarokban a természet által adott kincsekkel.

A csoportszobák tágasak, világosak. Az elmúlt öt évben tudatosan fejlesztettük a program elvárásai szerint a szükséges játék- és eszközállományt. A gyerekek által használt eszközöket, játékokat körültekintően vásároltuk meg pl.: nincs mérgező festékkel bekenve, nem káros a környezetre.

A takarékossági rendszer kiépített az óvodában (környezetbarát fűtés, napkollektor, energiatakarékos világítás, hideg- meleg kevert csapvíz, a levegő illatosítására gyógynövények, víztisztító berendezés, levegőtisztító, párásító, berendezések minden csoportszobában)
 

 

Csoportszoba:

 

v  természetsarok kialakítása növényápolás, gondozás, cserepes növények átültetése, talajcsere,

v  kísérletek (pl. virágfestés, szennyezett és tiszta víz hatása a növényekre…)

v  megfigyelések –madarak, csiráztatás…

v  fűszernövények vetése - gondozása - felhasználása

v  évszakoknak megfelelő tablók készítése,

v  élő és élettelen "tárgyak" gyűjtése,

 

Szelektív hulladékgyűjtés az óvoda egész épületében (pl. papír, műanyag, elem stb.) kivéve a veszélyes hulladékokat. A gyerekekkel a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőkhöz visszük a szemetet. A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében (ajándékkészítés, játékkészítés) megvalósul.

 

 

 

Az óvoda udvara

 

Tágas, megfelelő a napos és árnyékos részek aránya. Az óvoda udvara egyaránt tartalmaz füves, kavicsos, homokos (homokozók), betonos részt. Ez az egészséges életmód feladatainak megvalósítását teszi könnyebbé. Az óvoda udvara mentes a legtöbb allergiát, valamint az esetleges mérgezést és sérülést okozó növényektől. Az óvodakertben a helyi lehetőségek figyelembevételével valósul meg

 

v  Díszkert, virágoskert, illat és fűszernövénykert telepítése

v  Ezek folyamatos gondozása, termés-betakarítás, felhasználás (munka közbeni megfigyelések, víz, fény, talaj igények stb.)

v  "fogadj örökbe egy fát" gondozása, megfigyelése,

v  udvar tisztántartása (gereblyézés, évszakonkénti szükséges munkák elvégzése)

v  környezetünkben és a munkák során felbukkanó élőlények megismerése

v  Egész évben madáretetők és eleségek kihelyezésével gondoskodunk a gyerekekkel együtt az itt telelő madarakról. Madárbarát kert alakítása.

 

Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek, és megfelelő helyet, teret adnak a gyermekek játékának. Udvari árnyékolók biztosítottak. A szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz megfelelő hely és idő áll rendelkezésre minden nap a gyermekek számára. A régi balesetveszélyes, vas mászókákat Európai Uniós összegből, korszerű fa, sokoldalú mozgáskielégítő játszóvárakra cseréltük. Óvodánk udvara korszerű, esztétikus játékokkal bővült.(fából készült kisvonat, libikóka, hajó, kisház, és rugós játékok).

 

 

 

 

 

 

 

Óvoda szűkebb környezete adta lehetőségek

 

A település fontosabb intézményei egymástól nem messze találhatók. Séták alkalmával már a kiscsoportosokkal is megismertethetők.

Óvoda központi fekvésű, közlekedési ismeretek jól szemléltethetők és elsajátíthatók.

Patak és a rét közelsége, jellegzetes állat és növénytársulások megfigyelésére ad lehetőséget (természetes vizek védelme, lehetőségek kihasználása a természetvédelem területén, madárvilág megfigyelése, néhány faj ismerete).

Házi állatok saját környezetben való megfigyelése, megismerése. (Folyamatos fejlődés, megfigyelése).

Életkoruknak megfelelő szinten, bekapcsolódás a környék betakarítási munkáiba (káposztasavanyítás, almaszüret, szőlőszüret...).

 

 

Tágabb környezet adta lehetőségek

 

Környező települések növény és állatvilágának megfigyelése, megismerése, védelme (néhány megfigyelt növény és állatfaj felismerése). A gyermekek figyelmének ráirányítása környezetünk gazdag növény és állatvilágára, pozitív érzelmi hozzáállás kialakítása fontos feladatunk, ezzel megalapozva a természetet védő és megbecsülő, környezettudatos életre nevelés az óvodai évek alatt legalább egyszer, valamelyik vadasparkba, állatkertbe történő látogatás beiktatása. Fontosnak tartjuk kiemelni a környezeti nevelésterületén, hogy a gyermek, minél több érzékszervén keresztül, teljes egészében tapasztalja meg,és tevékenységein keresztül komplexen ismerje meg az "ezerarcú" természetet.

                                                          

Természet és környezetvédelmi jeles napjaink

 

o   takarítási világnap                                szeptember 23.

o   mobilitás hete                                       szeptember.16-22

o   állatok világnapja                                 október 05.

o   víz napja                                               március 22.

o   föld napja                                             április 22.

o   madarak és fák napja                           május 10.

o   környezetvédelmi világnap                   június 05.

 

 

Azon fáradozunk, hogy játékos tevékenységeken keresztül jussanak a gyermekek tapasztalatokhoz, információkhoz, a környezetet megfigyelve, felfedezve, ha egy mód van rá az óvoda udvarán és az óvodán kívüli természeti és épített környezetben. Fontosnak tarjuk, hogy a gyermekekben megalapozzuk a természet szeretetét, tisztaságának szépségének védelmét és ebbe aktívan be is vonjuk őket

 

Egészséges környezet megteremtése

Környezetvédelem

Madárvédelem

Biztonságos eszközhasználat munkajellegű és kerti munka tevékenységeknél.

Kisállat gondozás és higiéniai szokásai.

Biokultúra

Szelektív hulladékgyűjtési kultúra

Újrahasznosítás és fenntartható fejlődést közvetítő mintaadás.

 

Betegség megelőzés

 

 

 

 

 

Ápoltság, gondozottság, higiéniai szokások megjelenítésével pozitív alakító tevékenység.

ÖKO- órák vitamin program: bio csírák hajtatása

és ásványi anyag, vitaminpótlás.

Testi – lelki egészség

A helyes és következetes napi életritmus (napirend és szokások) megtartása. Mentálhigiénés játékok és gyakorlatok alkalmazása.

 

Pedagógus életvitele

Az egészséges táplálkozás, biokultúra kialakítása

során. Mintaadás a környezet kultúra alakításában.

 

Öko sarok működtetése

Vitaminprogramhoz gyümölcs, zöldségsaláta készítés, hajtatás, ültetés.  Eltevés, sütés.

 

Szelektív hulladékgyűjtési kultúra alakítása

 

 

Környezet védelem

 

 PET – palack (zsugorítás, tárolás)

Papírgyűjtés, újrahasznosítás.

Elemgyűjtés

Környezetvédelmi szabályok alkalmazása:

Öko naptáron nyomon követés az óvodában

terepsétán, kirándulásokon, erdei táborban.

 

 

 

Az óv

   

 

   Az óvodás gyermek életkori sajátossága, hogy számára egy és oszthatatlan a világ, a     teljesség élményével fogadnak be mindent. A projekt mindig tartalmaz választási lehetőségeteket, így hasznosítják az egyéni érdeklődés motivációs erejét. A gyakorlatban egyéni ütemet, önállóságot, kreativitást tesz lehetővé. A környezeti nevelés kölcsön hatásban van a többi nevelési területtel. Óvodai nevelésünk tartalma komplex módon a tevékenységekben valósul meg.

A gyermeket körülvevő világ felfedezési, megismerési lehetőségének sokoldalú biztosítása, környezeti nevelésünk jellemzője. Ez vonatkozik a módszerek, a helyszínek, a megközelítési módok és a szervezeti keretek sokoldalúságára egyaránt. A módszerek között megtalálhatók a  hagyományos pedagógiaiak (beszélgetés, elbeszélés, szemléltetés, magyarázat, bemutatás) éppúgy, mint a természettudományos ismeretszerzés sajátos módszerei (megfigyelés, leírás, vizsgálódás-kísérlet, mérés, összehasonlítás).