Helyzetelemzés

1. Helyzetelemzés

 

1/1. Az óvodában 270 gyermek részesülhet ellátásban. 100%-os étkezési támogatást (ingyenességet) azok kaphatnak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek; 50%-os kedvezményt a nagycsaládosok, illetve az igazoltan tartósan beteg gyermekek kaphatnak.

 

1/2. Az intézményben 9 gyermekcsoportban történik a nevelés megszervezése. A csoportok szerkezete: vegyes. Az alapvető adatokból kitűnik, hogy az intézmény nem folytat sem a sajátos nevelési igényű, sem a HHH gyermekeket tekintve szegregált oktatást-, szervezési gyakorlatot.

 

1/3. Fejlesztő pedagógus évente felméri az iskolaköteles korúakat. Heti 2 alkalommal logopédus foglalkozik a gyermekekkel. Az intézmény pedagógiai programja minden gyermek számára megfelelő fejlesztést biztosít. A HHH gyermekek részére is biztosított a programban meghatározott fejlesztés, illetve az intézmény egyéb szolgáltatásai.   

 

1/4. Az intézmény a hátrányos helyzetű gyermekek számának növekedése miatt fejlesztő pedagógus státusz létrehozását tartja szükségesnek.

 • Az egészséges életmód kialakítása, a testi edzettség, egészség megóvása.
 • Az érzelmi nevelés a gyermekek megismerő kommunikációs és kreatív képességeinek fejlesztése, egyéni sajátosságuk figyelembe vételével.
 • Hagyományok, nemzeti- és nemzetiségi hagyományok ápolása.
 • A gyermek közösségi életre való felkészítése, a tolerancia megtanulása, a másság elfogadása.
 • Kiemelt célként fogalmazza meg a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését.
 • Biztosítja az intézményen belül a szegregáció mentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését.

 

1/5. Az óvodánk tevékenységközpontú programja megfelel az esélyegyenlőségi szempontoknak, az egyéni bánásmód érvényesítésével. Az intézmény változatos és korszerű módszereket alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy a HHH gyermekek felzárkózzanak képességeikhez mérten.

 

1/6. Az intézménybe beíratott óvodás korú gyermekek létszáma a városrészünk dinamikus fejlődése miatt növekvő tendenciát mutat.

 

1/7. Az intézmény nyitott és együttműködő a szakmai és társadalmi kapcsolatrendszerében a HHH gyerekek támogatása érdekében.

 • Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat
 • Védőnői Szakszolgálat
 • Külső fejlesztő pedagógus
 • Logopédus
 • Általános Iskola