Házirend

                                                                    HÁZIREND

 

A Házirend jogszabályi háttere

-         A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

-         20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

-         1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról

         - 22/2013.(III.22) EMMI rendelet

          - 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról

 

Bevezető rendelkezések

Készült: a köznevelési törvény 25.§ (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ (1) alapján.

A házirend hatálya

A Házirend az intézményvezető jóváhagyásával, az óvodai Szülői Szervezet egyetértésével lép hatályba a kihirdetés napján.

Felülvizsgálata: kétévente, illetve a jogszabályváltozásnak megfelelően.

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

.

A házirend személyi hatálya kiterjed:

Az óvodával, jogviszonyban álló minden gyermekre, pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlen segítőkre, valamint a szülőkre.

Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda, stb. feladatainak megvalósításában.

 

A házirend területi hatálya kiterjed:

Az óvoda egész területére.

Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra. Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira

 

Az óvoda szakmai tevékenységét meghatározó jogszabályok:

2011.évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről,

363/2012. (XII.17.) évi Kormányrendelet. Az Óvodai Nevelés Alapprogramja

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.

Pedagógiai Program

32/2012. (III.1.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról

17/2013. (III:1.) EMMI rendelete a nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei

15/2013. (II/26) EMMI rendelet a Pedagógia Szakszolgálati Intézmények működéséről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 

Kedves Szülők!

 

 Kérjük Önöket, hogy a Házirendben megfogalmazottakat figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Az óvoda zavartalan működése és a gyermekek eredményes nevelése érdekében legyenek partnereink.

 

 E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe.

 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek valamint az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

 

A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint – a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek.

 

 Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!

 

 

A Vecsési Tündérkert Óvoda olyan nevelő intézmény, amely a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. A gyermekek harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete és megbecsülése, kooperációra és kommunikációra nevelés, mely a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását is jelenti.

 

 

 

I. Általános információk

 

Az óvoda fenntartója, címe, elérhetősége: Vecsés Város Önkormányzata

                                                                        2220 Vecsés, Szent István tér 1.

                                                                        Tel: 06/29-352000

 

Az intézmény hivatalos elnevezése: Vecsési Tündérkert Óvoda

Az intézmény címe és elérhetősége: 2220 Vecsés, Halmy József tér 1.

                                                             Telefonszám: 30/6687006,

                                                             faxszáma: 29/350-514

                                                             E-mail cím: vecses.tunderkertovoda@gmail.com

                                                             Web: www.tunderkertovoda.hu                  

Az óvodavezető neve: Szabó Etelka

Fogadóórája: előre egyeztetett időpont szerint

Az óvodavezető helyettesek  neve: Nagyné Bereczki Katalin

                                                       Kosztáné Sbül Ilona

Az óvoda fejlesztőpedagógusa: Hazafi Éva

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Kosztáné Sbül Ilona

Az óvoda gyerekorvosa: dr. Essek Ferenc

Az óvoda logopédusa: Kovácsné Rózsavölgyi Ágnes

Munkaközösség vezetők: Domboróczki Nóra Hajnal

                                        Nagyné Bereczki Katalin

Közalkalmazotti Tanács elnöke: Kosztáné Sbül Ilona

Az óvodai csoportjainak száma: 8

Férőhelyek száma: 240 fő

 

 

II. A házirend célja, feladata és tartalma

 

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.

 

A házirend felülvizsgálata legalább kétévente szükségessé válik, még akkor is, ha erre nincs központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az óvoda vezetőségének át kell tekintenie az éppen érvényes szabályzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, érvényesülnek-e az előírásai, eleget tesz-e az intézmény által kitűzött szabályozási célnak.

 

A jogalkotó, a fenntartó általában a közoktatási törvény, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó rendeletek jelentősebb módosítása után rendel el kötelező házirend-felülvizsgálatot, amelynek célja, hogy az intézményi szabályok összhangban legyenek a megváltozott jogszabályi környezettel.

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint a házirendet nyilvánosságra kell hozni, és beiratkozáskor, illetve érdemi változás esetén át kell adni a szülőnek.

 

Az óvoda a nevelési programját oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék. (Az internetes weboldalon minden dokumentum szabadon olvasható, megismerhető, akinek nincs internetes hozzáférhetősége az óvodatitkár szobájában egy példány bármikor megtekinthető.)  Az óvoda vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők részére tájékoztatást adni a nevelési programról, illetve a pedagógiai programról. Az első szülői értekezleten minden évben a szülők aláírásukkal igazolják, hogy megismerték és elfogadták az óvoda hatályos házirendjét. Fentieket a szervezeti és működési szabályzat és a házirend tekintetében is alkalmazni kell. [11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 8. §]

 

Az óvoda házirendje tartalmazza a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek gyakorlásának módját, valamint az óvoda munkarendjével, pedagógiai munkájával kapcsolatos rendelkezéseket.

 

 

III. Az intézmény pontos nyitva tartása

 

1. A nevelési év meghatározása: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig.

                                                   Szervezett nevelési időszak: szeptember 1-től május 31-ig.

                                                   Nyári időszak: június 1-től augusztus 31-ig

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik. Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 7:00-17:00- óráig lépcsőzetes munkakezdéssel illetve befejezéssel napi 10 óra. Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban meghatározottak szerint szervezi. Az óvoda nyitását követően, valamint a zárást megelőzően a gyermekek létszámától függően összevont csoportok működhetnek: - reggel 6:00-7:00- óráig - délután 16.00-tól 17. 00-óráig, illetve amíg gyermek tartózkodik az intézményben. A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik. Óvoda kapuját napközben zárva tartjuk a gyermekek védelmének érdekében. Reggel: 8 ó 30’ órától Ebéd után esetleg hazamenők kapunyitás 12.45-13.00 óráig Délután kapunyitás: 15.00 óra. Kérjük a kedves szülőket, mindig ellenőrizzék, hogy be és kilépésük után a kapu zárva legyen, és a billenős zárat gondosan fordítsák rá.

 

A törvény által meghatározott nevelés nélküli munkanapok száma öt. Időpontjuk minden évben változó, konkrétan a vezetői munkaterv tartalmazza. A szülőket az első szülői értekezleten, illetve írásban 10 munkanappal előtte újra értesítjük. A nevelésnélküli munkanapokat a szakmai munka fejlesztésére, illetve csapatépítésre használjuk fel.

 

Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.

 

Nyári zárás ideje: A Fenntartó által meghozott Képviselőtestületi határozatnak megfelelően.  

A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság) tájékoztatjuk a szülőket. A nyári nagytakarítási, karbantartási és felújítási munkálatainak zavartalan lebonyolítása miatt - szükség és igény szerint – ügyeleti csoportban, vagy a város másik óvodája fogadja a gyermeket.

 Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma csoportonként indokolja, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el.

 

A gyerek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. A közoktatási törvény 24. § (4) pontjának értelmében egy gyerek napi tíz óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában.

 

 

 

 

 

 

IV. Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság

 

 Az óvoda vonatkozásában a 2015/2016. nevelési évet érintő legfontosabb változás a hároméves kortól kezdődő óvodakötelezettség. Célja, hogy a gyermekek minél korábbi életkorban kapcsolódjanak be az intézményes nevelésbe.

 

Óvodakötelezettség

 2015. szeptember elsejétől abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét, napi négy órában kötelező részt venni az óvodai nevelésben.

 

 Óvoda jogosultság

(Az Nkt. 8. § (1) bekezdés értelmében az óvoda intézménye a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.) Az a szülő, akinek a gyermeke augusztus 31-e után tölti be a harmadik életévét, mérlegelhet annak tekintetében, hogy beíratja-e a gyermekét a már folyó nevelési évben az óvodába. Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben – szabad férőhely esetén –, akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket. Ehhez az Nkt. 8. § (1) bekezdés ad felhatalmazást.

 

Felmentés az óvodai nevelés alól

A felmentés új szabályaival a cél, hogy:

- minden gyermek a számára legkedvezőbb fejlődési utat járhassa be, a családi nevelést

   kiegészítve, ahogy arról a 2012-ben módosított Óvodai nevelés országos alapprogramja

   is rendelkezik, illetve hogy

 - a gyermek szükség esetén mentesülhessen a mindennapi óvodába járás alól, továbbá

- a felesleges eljárásokból eredő teher megszűnjön

 

A felmentés a 3, illetve a 4 éves gyermekeket érintheti abban az esetben, ha a szülő az erre vonatkozó kérelmét indokolással önkormányzati fenntartású óvoda esetében a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző részére benyújtja döntésre. A jegyző a döntését a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint kijelölt (körzetes) óvoda vezetője és a gyermeket gondozó védőnő egyetértésével hozhatja meg.

 

Nem kell a felmentési eljárást kezdeményezni

 • A család életmódja miatt a gyermek más és más tartózkodási hellyel rendelkezik Ebben az esetben köznevelési törvényben foglaltak alapján kell eljárni, amelynek értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez és az aránytalan teherre figyelemmel javaslatot tesz a gyermek óvodai nevelésben való elhelyezésére.

 

 • A család külföldi szolgálata, munkavállalása miatt a gyermek is külföldön él Ezen esetben, ha szülő a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül bejelenti az óvodaköteles gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek, hogy a gyermeke külföldön teljesíti az óvodakötelezettségét, úgy nincs szükség a felmentési eljárás kezdeményezésére.

 

 • Magyarországon már óvodai jogviszonyt létesített gyermekek esetében, akik családi okok miatt várhatóan külföldön fogják teljesíteni a további óvodakötelezettségüket is. Ebben az esetben a szülő ennek várható idejéről a gyermeke lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt kell, hogy előzetesen értesítse. Ez utóbbival összefüggésben megszűnik annak az óvodaköteles gyermeknek az óvodai jogviszonya, aki óvodakötelezettségét külföldön teljesíti. Ennek határnapja a tanköteles kor elérésének időpontja.

 

 • A gyermek mindennapi óvodába járása tartós betegsége miatt nem valósulhat meg Ebben az esetben is szükségtelen a felmentési eljárás kezdeményezése, tekintettel arra, hogy a beteg, köztük a tartós beteg gyermekek távollétét is igazoltnak kell tekintetni, ha az a mulasztási szabályok alkalmazásában orvosi igazolással alátámasztott.

 

 • A család vallási, világnézeti meggyőződésből dönt a felmentési kérelem mellett A köznevelési törvény felhatalmazására figyelemmel a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

 

 • Ha a pedagógiai szakszolgálati intézmény szakértői bizottság véleménye kimondja, hogy a gyermek nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe, úgy a gyermek a számára legmegfelelőbb speciális fejlesztés folyamatában fejlődhet és nem az óvodai nevelés keretein belüli ellátásban. Ilyen módon ez esetben sem terhelt a szülő a felmentési eljárással.

 

 • Nem terheli a szülőt a felmentési eljárás, ha a gyermekét hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, családi napközibe íratja. A gyermek szülője, törvényes képviselője ez esetben mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól. a családi napközi fenntartója minden év április 30-ig tájékoztatást köteles küldeni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára a családi napköziben ellátott, harmadik életévüket már betöltött, de ötödik életévüket még be nem töltött gyermekekről. A bölcsőde vezetője is tájékoztatást küld a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára arról, hogy olyan harmadik életévét betöltött gyermeket nevel tovább, aki testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja. A gyermek szülője, törvényes képviselője ez esetben mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól.

 

 • A felmentés nemcsak a beiratkozási időhöz kötötten, hanem a nevelési év közben is kezdeményezhető, illetve a fennálló felmentés megszakítható.

Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A fenntartó által meghatározott jelentkezési időpontot, mely a következő nevelési évre vonatkozik, legalább 30 nappal a jelentkezés előtt nyilvánosságra hozzuk. A jelentkezés a szülő és lehetőség szerint a gyermek személyes megjelenésével történik. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a településen, az óvoda körzetében lakó beiratkozók. A felvételről a törvényi előírások értelmében az intézmény vezetője, túljelentkezés esetén az e feladatra alakult bizottság dönt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

 

A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok:

a) gyermek születési anyakönyvi kivonata, / vagy személyi igazolványa

b) a szülő személyi igazolványa,

c) a szülő és a gyermek lakcímét igazoló kártyája

d) a gyermek TAJ kártyája,

e) Oltási kiskönyv

 

Az intézmény vezetője a gyermek felvételéről vagy elutasításáról a szülőt a beiratkozás utolsó napját követő 21 munkanapon belül írásban értesíti.  Az értesítés küldése elektronikus, e-mail cím hiányában postai úton történik.

 

 Az óvodába történő felvételre jelentkezés a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik érvényessé.

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:

a) a felvételhez szükséges kort betöltötte

b) teljesen egészséges (kivéve a sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg gyermekeket)

c) az étkezést megrendelte.

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha

a) a gyermeket másik óvoda átvette, (a befogadó intézmény átvételt igazoló okiratával),

b) a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,

c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.

d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

 

 

A távolmaradás igazolása

 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni.

 

 a) Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.

 b) Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, lehetőség szerint gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit.

 c) Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is.

d) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

- a szülő előzetesen írásban bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,

  (az óvodapedagógusoknál található nyomtatványon, vagy saját kezűleg kiállított papírral)

- a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének

  eleget tenni.

e) Hosszabb időre tervezett családi program esetén előzetes kérelemre az óvodavezető

 engedélyezi a gyermek távolmaradását.

 

 Az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása

 

2015. szeptember 1-jétől, ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a szülőt, majd a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Amennyiben a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, ha pedig eléri a húsz nevelési napot, úgy értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 51. §)

 

V. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK

 

A GYERMEKEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 

A gyermek jogai:

 

 • A nevelési- oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák.
 • Óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
 • Személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani, fizikai, lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.
 • Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
 • Adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
 • Családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.
 • Rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön.

 

 

A gyermek a személyiség jogainak gyakorlásával nem veszélyeztetheti saját és társai, valamint az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát.

 

A gyermek kötelességei:

 

 • Óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
 • Megismerje és rendszeres időközönként az életkorához mérten, megkapja a balesetvédelemmel kapcsolatos ismereteket.
 • Megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét,
 • Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit,
 • Embertársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

 

 

A szülők joga különösen, hogy:

 

a) megismerjék az óvoda pedagógiai programját, házirendjét és SZMSZ-ét tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

c) gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét

d) kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen,

e) írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a szülői szervezet, óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,

f) az óvodavezető, vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával a nap bármely szakában részt vegyen a foglalkozásokon,

g) az óvoda által meghatározott feltételek mellett választhat a nem kötelező szolgáltatások közül,

h) a gyermekek nagyobb csoportját (25%) érintő bármely kérdésben tájékoztatás kérhet az óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

i) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon;

j) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

k) az oktatási jogok biztosához forduljon,

l) a gyermekek adataink védelmét az óvoda köteles biztosítani.

 

A szülő kötelessége, hogy:

 

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,

b) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal,

c) három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá öt éves kortól tankötelezettségének teljesítését,

d) tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

e) elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását,

f) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,

g) gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a szakszolgálat erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a település jegyzője, ill. a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

 

 

VI. AZ ÓVODA  MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE

 

A gyermekek érkezésének és távozásának rendje

 

A gyermekeknek a nyitás kezdetétől folyamatosan, de lehetőség szerint a csoportok heti és napirendjének zavartalansága, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében legkésőbb 8.30-ig érkezzenek be saját csoportjaikba. A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt kivételes esetben bármikor (az óvodapedagógusokkal előre egyeztetve) behozhatják és hazavihetik. Ezekben az esetekben az óvodapedagógus veszi át, vagy adja ki a gyermeket a kapuban.

Kérjük, hogy az óvodai tevékenység zavarása nélkül mindig legyenek tekintettel a következő szabályok betartására:

 

a) Gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az

    óvodapedagógusnak, távozáskor pedig szintén az óvodapedagógustól kérjék ki.

b) Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem.

c) A gyermeket az óvodából a szülő, illetve csak az általa megbízott személyek kérhetik ki.

   (A megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvónőket értesíteni.)

d) A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket 12 év

   feletti testvérrel, vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell

   átadni az óvónőnek.

e)Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint köteles az

  óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét szülő számára a

  szülői jogoknak megfelelően eljárni.

f) Amennyiben a szülő önhibáján kívül (autó elromlás, közlekedési dugó, stb) nem érkezik meg

 az óvoda zárásáig, köteles az óvodapedagógusokat értesíteni.

g) Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában.

h) Az óvodás korú gyermekek a teljes nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában tartózkodni.

 

 

A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések melyeket a gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk: Gyermekeinkkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások és egyéb programok, új gyermek érkezését követően, udvarra menetel előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban dokumentáljuk.

 

Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartatására.

 

a) A gyermekek védelme érdekében a kapu gondos zárása valamennyi dolgozó és szülő feladata. b) A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

c) A gyermekek által viselt szemüveg állapotáért felelősséget nem tudunk vállalni.

d) A gyermekek pihenő idejének zavartalanságát igyekszünk biztosítani, ezért kérjük a szülőket,

    hogy ne ez idő alatt vigyék haza őket.

e) Kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával, illetve gördeszkával érkezőket kérjük, hogy az

    épületen belül ezeket ne használják.

 

 

Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi szakhatóság, tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani.

 

Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét. Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza.

 

Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása:

a) A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban, teljes felelősséggel felel annak testi épségéért, abban az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik. Kérjük, hogy közös játékra az intézmény mellett található játszóteret használják.

b) Az intézmény tárgyi felszereltsége rendkívül jó, ezért az óvodába kizárólag csak „alvós társat” hozzon a gyermek.

 

 

A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében

 

a) A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át.

b) A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a kaputól sem.

c) Délutáni udvari élet esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából.

d) Az óvodai élet során a gyermekek csak felnőtt kísérettel mehetnek az udvarra.

e) Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják.

f) Elérhetőségi telefonszámukat, illetve annak változását, szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy esetleges baleset, vagy betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket.

g) Baleset esetén Önökkel egy időben azonnal értesítjük az óvoda orvosát, vagy szükség szerint a mentőket.

 

Szülők az óvodában, együttműködés a nevelési célok sikeres elérése érdekében

 

Az óvoda nevelési alapelvei

 

Óvodánk gyermek-közeli, barátságos, otthonos és biztonságos. Törekszünk a harmonikus, derűs, családias légkör megteremtésére, amelyben a gyermekek felszabadultak, jól érzik magukat. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk ki, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális tevékenységek, kultúraátadás egyensúlyban legyenek. Gondoskodunk a változatos, egészséges életvitel kialakításáról, megalapozásáról. Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetőséget adunk a megfelelő mennyiségű, minőségű testedzésre (mindennapos testnevelés, nagy testnevelő foglalkozások stb.). Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben. Nevelési elveinkben szorosan együttműködünk a legközvetlenebb nevelési partnereinkkel a családdal, a bölcsödével, az iskolával.

 

Hitoktatás

Az óvodánkban folyó nevelés megfelel a törvényi előírásoknak. Törvényi kötelezettségünknek eleget téve lehetővé tesszük, hogy az intézménybe járó gyermekek, szülői, gondviselő írásos igénye szerint a hitoktató által szervezett fakultatív hit, és vallásoktatáson vegyenek részt.

 

A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat, a durvaságot mellőzve, erőszakmentesen oldják meg. Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Például: mellőzzék gyermek előtt az indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását még abban az esetben is, ha előző nap az Önök gyermekét érte sérelem.

 

A család és az óvoda, együttműködése:

 

 Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre a család és az óvoda dolgozói között. Komolyabb probléma, konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve szükség szerint az óvodavezetőt és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá – és mi pedagógusok igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Kérjük. hogy a szülői értekezleten lehetőségük szerint minden esetben vegyenek részt. Az óvodánkban aktív Szülői Szervezet működik.

 

A kapcsolattartás és együttműködés lehetőségei az óvodapedagógusokkal Együttműködés fórumai:

 • szülői értekezletek: évente minimum 2 alkalommal,
 • fogadóórák: óvónők jelzése, szülők igénye alapján, igény szerinti rendszerességgel.
 • családlátogatás: a szülők igényei szerint, és súlyosabb probléma esetén – megbeszélve az érintett szülővel,
 • a gyermekek évi két alkalommal történő értékeléséről a szülők tájékoztatása (erősségek és fejlesztendő területek megbeszélése)
 • az óvoda honlapja
 • szülői munkadélutánokon, egyéb rendezvényeken (kirándulások, sport napok, stb)
 • kérdőív: segítségével felmérjük a szülői elégedettséget.

Véleményük, javaslataik, ötleteik, kérdéseik elmondására, ezeken az alkalmakon is számítunk.

 

 

 

 Helységek, berendezések használati rendje

 

Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába felvett gyermekek használhatják. A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. nyílt nap, ünnepélyek, fogadó órák, értekezletek, játszódélutánok, stb.). Igény szerint - az óvodapedagógusok egyetértésével és a csoport zavarása nélkül - a szülők a nap bármely szakában bekapcsolódhatnak gyermekek óvodai életébe, tevékenységeikbe. A gyermekek és a szülők csoportszobában történő benntartózkodásához váltócipő, vagy (szülők esetében) lábzsák használata szükséges. Az óvoda helységeit - kivéve a pedagógiai program szerint szervezett ünnepeket és egyéb rendezvényeket - más, nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek távollétében, az óvodavezető, általános vezető-helyettes, valamint a fenntartó képviselőjének engedélyével lehet. A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás.

 

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

 

Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.

a) Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak!

b) A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke rejtett betegsége felől.

c) Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie.

d) Gyógyszert az óvodába nem hozhatnak. Krónikus betegség esetén gyógyszereket természeten bevesszük, használatáról tájékozódunk. (pl. Inhaláló pipa)

e) Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

f) Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult gyermeket.

g) Fertőző gyermekbetegség esetén, az óvodát azonnal értesíteni kell a további megbetegedések elkerülése érdekében szükséges preventív intézkedések miatt (Fokozott elővigyázatosság, fertőtlenítés, védőoltás miatt).

 h) Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések alapján – jár el.

 

A gyermekek felszerelései és eszközei

 

A Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik.

 

Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek:

 

a) Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító lábbeli, zokni)

 b) Udvari játszóruha és cipő

c) Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha.

d) A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért biztonságérzetük fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és cipőiket.

e) Az ebéd utáni pihenéshez szükséges pizsama, ágynemű a gyermek jelével ellátva.

f) Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát lehetőség szerint kérjük mellőzni.

g) Értékes tárgyakért, behozott és viselt ékszerért – az óvoda dolgozói nem tudnak felelősséget vállalni. Az ékszerek eltűnése esetén az óvoda nem tartozik felelősséggel.

h) A gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, vágó-szúró eszközöket az óvodába nem hozhatnak.

 i) A szülők gyermekeik részére az ún. „befogadás-beszoktatás” ideje alatt, személyes holmit, tárgyat behozhatnak, az óvónőkkel történő egyeztetés után.

 j) Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat, szánkó, babakocsi stb. az óvoda udvarán, a kijelölt helyen lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk, eltűnésük esetén az intézményt kárfelelősség és kártérítés nem terheli. A babakocsikat helyhiány, elletve tisztasági okok miatt kérjük a bejárat melletti fedett részen hagyni.

 k) A testápoláshoz szükséges személyes tárgyakat a szülők biztosítják (fésű, fogkefe, fogmosó pohár). A fog és haj ápolási eszközök tisztántartásáról az óvoda dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései alapján a szülők gondoskodnak.

 

A gyermekek étkeztetése az óvodában

 

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát kötelesek vagyunk a törvényi előírásoknak megfelelően megőrizni (ÁNTSZ). Kivétel: születésnapi, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet - naponta gyümölccsel és zöldséggel egészítünk ki. (A szülői közösségek által biztosított gyümölcsnapok szervezésével)

Óvodánk valamennyi csoportjában a gyerekek szükségleteinek megfelelően, biztosított egész nap folyadék, (víz), amelyet eleinte kis segítséggel, majd önállóan maguknak töltve, fogyasztanak. Születésnapok, névnapok óvodai rendezvények alkalmával, a behozott élelmiszerekről a szülőnek a beszerzését igazolnia kell. Otthoni készítésről elegendő nyilatkozatot adnia, hogy mit tartalmaz és mikor készült, valamint kijelenti felelőssége tudatában, hogy emberi fogyasztásra alkalmas, egészségre ártalmatlan anyagok, felhasználásával készítette, és betartotta a tárolási és higiéniai előírásokat.

 

A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje

 

A Szülő gyermeke részére megrendeli az étkezést, mely szolgáltatásért étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk.

 

 

 A befizetések rendje

 a) A befizetések napja előre meghatározott napokon a helyettesi irodában történik

 b) A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra.

 c) A befizetésről a szülő számítógéppel nyomtatott, hivatalos számlát kap.

 

 Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés rendje

 

a) A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását is – étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik.

b) Hiányzás esetén, az étkezés lemondását és újrarendelését írásban,  e-mail-ben az óvodatitkárnál munkanapon 08:00- óráig lehet megtenni (tunderkert.ovititkar@gmail.com). Minden étkezőnek jeleznie kell az étkezés lemondását, illetve újrarendelését.

c) A lejelentés 48-óra múlva lép életbe, és a lerendelést követő havi befizetésnél írható jóvá. Amennyiben a jóváírás nem lehetséges, a túlfizetés összegét az óvoda átvételi elismervénnyel igazolva (a jogviszony megszűnése esetén) készpénzben visszafizeti.

d) A teljes hét lejelentésére legkésőbb az előző hét csütörtökön, 9:00- óráig van lehetőség.

e) Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

f) A térítési kedvezményezettek illetve az ingyenes étkezésben részesülők is kötelesek az étkezést lemondani, ha hiányzik a gyermek.

 

Étkezési támogatás igénybevételének lehetősége

2015. szeptember 1-től étkezés térítési díj 100% kedvezményben részesül az a gyermek

 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- Önkormányzati határozat alapján - tartósan beteg vagy fogyatékos,

- családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;

- családjában három vagy több gyermeket nevelnek;

- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

Minden esetben kötelező a „NYILATKOZAT A GYERMEKÉTKEZTETÉS NORMATÍV KEDVEZMÉNYÉNEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ ÓVODAI NEVELÉS ESETÉN” c. nyomtatvány kitöltése, melyet az óvoda helyettesi irodáján kell leadni. A nyilatkozat a szülő aláírásával a dátumot követő napon lép életbe.

 

Diabetikus étkezés igénylésének módja: a szakorvosi igazolás valamint a kitöltött „NYILATKOZAT”, leadása a helyettesi irodán. A szülő tudomásul veszi, hogy a szakorvosi igazolás másolatát továbbítjuk az intézményt ellátó dietetikus részére.

 

 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

a) Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó által kijelölt orvos és védőnő látja el.

b) Az óvoda orvosa (nevét a mindenkori munkaterv tartalmazza) évente minimum 1x vizsgálja a gyerekeket, ha szükséges szakorvosi rendelőbe irányít.

 

 

 

c) A védőnő havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát, vezeti ez egészségügyi törzskönyveket, tetvességi vizsgálatot végez, figyelemmel kíséri a védőoltások meglétét.

 

Egyéb rendelkezések

a) A gyermekek által használt helyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak!

b) A kiszolgáló helyiségekben az ÁNTSZ szabályai érvényesek!

c) A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!

d) Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos!