Erdei óvoda - szervezés, tapasztalatok, ütemterv

Az erdei óvoda, az óvodai nevelésünk kiegészítője. Nevelésünk minden területét érinti, tehát „komplex pedagógiai vállalkozás”. A környezeti nevelés speciális színtere. A 6-7 évesek számára, 5 napra szervezett program együttes.

 

Célja:

·         Természeti környezetben, óvodapedagógusok irányítása mellett a gyerekek tapasztalathoz juttatása élményszerű, komplex cselekvéseken keresztül.

·         A természetes környezet értékei és szépsége iránti pozitív beállítódás kialakítása, erősítése /növények, állatok, szeretete, tisztelete, védelme, környezeti értékek megóvása – környezetvédelemre nevelés/ .

·         Kommunikációs képesség, együttműködés fejlesztése.

·         A természeti valóság sokoldalú megközelítése- a szó-, a kép- cselekvés egységében.

 

Előzmények:

 

A helyi nevelési program a környezeti nevelést kiemelten „kezeli”, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

·        A helyi célok, feladatok megfogalmazásában természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, a lakóhely-megismerési tevékenységek, kispatak tisztántartása, állatvilágának megismerése, megóvása, tanösvény látogatása stb).

·        A nevelőmunka tervezésében, a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői. A nevelési terv minden csoportban tartalmazza a természeti környezethez kapcsolódó magatartás kialakítását.

·        A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor, hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően megvalósul a képességek fejlesztése, eszközhasználat megtanulása, ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek használata, kirándulások stb.)

·        A gyerekek nevelése tevékenységközpontú módszerekkel, és közvetlen tapasztalatszerzéssel zajlik.

·        Az óvodapedagógusok alkalmazott módszerei segítik a tapasztalási környezet megteremtését, (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás,...) .

·        Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel és ez minden tevékenységben megnyilvánul. Ezáltal az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, a közösségi egészséges életvitelre.

·        Az óvoda működtetése során az óvoda vezetősége a kapcsolatok széles és többirányú kiépítésére kiemelten törekszik.

 

Feladat:

 • Olyan viselkedésformák gyakorlása, melyek segítségével elsajátíthatják az élő természet megfigyelésének módját.
 • A természettel való szoros együttlét megtapasztalása. Az erdő, vízvilág, növény és állatvilágának megismertetése, életközösségek megfigyelése.
 • Differenciált módon, játékos tevékenységeken, szenzitív játékokon keresztül a környezet felfedeztetése.
 • A természet iránti kíváncsiság ébren tartása, a rácsodálkozás örömében való osztozás.
 • A gyerekek közötti kapcsolat erősítése, az együttérzés, az empátia fejlesztése, az együttműködési készség fokozása.
 • Olyan ökológiai szemlélet megalapozása, mely lehetővé teszi, a „természetben mindenre szükség van” elv elfogadását.
 • Olyan aktivitásra, felelős cselekvésre nevelés, amelyben legfontosabb elv az élet védelme, tisztelete. A természetbarát magatartásforma gyakorlása.

 

 

Az erdei óvoda tevékenységei:

Az erdei óvodai program összeállításakor a PP-ban szereplő és megfogalmazott célokhoz azonosulva a megvalósításig, fő feladat szerinti tervezést kíván pl:

v  Gyarapodjanak ismereteik a problémahelyzetek feltárásával, az ok-okozati összefüggések felfedezésével, a természet körforgásának megismerésével.

v  Az egymásról, a növényekről, állatokról való gondoskodással, a szelektív hulladékgyűjtési kultúra megalapozásával felértékelődjön tudatosságuk, felelősségérzetük, értékmegóvó magatartásuk.

v  Mozgásos játékukban fejlődjön az erő, kitartás, bátorság, saját korlátjaiknak megtapasztalásával fejlődjenek személyiségjegyeik.

 

            ANd9GcSggteVA69t6EQe5JTtYYfyTxB3BflaiZLfczD7OfdFUMeE-5NOXg

 

 

Az óvodapedagógus szervezési feladatai:

 • Az erdei tábor helyének kiválasztása, megtekintése, információk gyűjtése ajánlott tevékenységekről, szállásról, étkezésről, az odautazásról.
 • A környék felderítése: játszótér, orvos, zöldséges
 • A szülőkkel való beszélgetés, az erdei óvodával kapcsolatos információk átadása, tudnivalókról tájékoztatás, a szülők írásbeli beleegyezésének, vállalásának megkérése.
 • A gyermekekkel beszélgetés az erdei óvoda „nagyszerűségéről”, hatékonyságáról.
 • Helyfoglalás, időpont egyeztetés
 • Az utazás, a csomagok szállításának megszervezése
 • A tábor, és környékének bejárása. A szervezett programok, étkezések megbeszélése.
 • Az általunk szervezett kirándulások, játékok, tevékenységek összeírása. Programterv.
 • Eső programok megtervezése
 • A szülőkkel a tábori ruházat megbeszélése, mit, hogyan kérünk. Részletes adatlap kitöltetése, kitérve a betegségekre, allergiára, éjszakai alvási szokásokra.
 • A gyerekekkel a hálók „beosztása”
 • Az erdei óvodába a szükséges eszközök összekészítése./ könyvek, határozók, nagyítók, távcsövek, zacskók, fényképezőgép, videó…/
 • Szabadidős tevékenységekhez: Könyvek, játékok, sportszerek
 • Kézműves foglalkozásokhoz szükséges eszközök
 • Egészségügyi, tisztálkodási felszerelés összerakása
 • A helyfoglaláskor a gyerekekkel a csomagok elrendezése, ágyba az alvóka berakása.
 • A napirend, és a helyi szokások megbeszélése - baleset megelőzés.
 • A délutáni pihenés lehetőségének a biztosítása.

Az erdei óvoda programjainak, tevékenységeinek megszervezésekor mindig figyelembe kell venni a helyi adottságokat, az ajánlott programlehetőségeket, s elsődlegesen a gyermekek egyéni fejlettségét, érdeklődési körét. Az erdei óvoda szervezéséhez szorosan hozzátartoznak a pályázati kiírások kutatása és maga a pályázási tevékenység, melyet az óvodapedagógusok végeznek – a szülők bevonásával. Az erdei óvoda szervezésének sikeressége sokban függ a szülők együttműködési és segítő készségétől.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Táborozás ütemterve

 

1. nap

Feladat

Játék neve

 Játékleírás

Megjegyzés

 

Megérkezés, kipakolás, tízórai,játék

Postás játék

Táviratküldés: Körbeállva, kézfogással

erősítő, bátorító üzenetek küldése egymásnak.

Ráhangolódás, beilleszkedés, elfogadás, segítése. Az erdő bejárása,az aljnövényzet  megfigyelése, ÖKO lábnyom.

 

Az aljnövényzet megfigyelése. Kéregminták készítése, a hozzá tartozó levéllel, terméssel.

 

„Kincs” gyűjtés

Egy adott élőhelyen gyűjtsünk össze 6 vagy több dolgot (követ, mohát, fakéreg darabot, levelet, stb.) és fedjük le őket valami természetes takaróval, pl. egy nagy levéllel. A gyerekek ez alatt jól nézzék meg a dolgokat. Kérjük meg őket, hogy keressenek hasonlókat néhány (kb. 5) perc alatt.

Megismerkedünk az erdőben található fák sokféleségével, ökológiai szerepükkel, és a fák tisztelete mellett meg tanuljuk értékelni és szeretni őket. Tapintó, szagló és színérzékelő képességeinket is bevetjük, majd a végén erdei képet készítünk erdei nyersanyagokból

 

Ebéd

mese

csendes pihenő

uzsonna

 

Milyen növényt vagy levélet ismertünk meg?

Kézműves foglalkozások, a kincsek felhasználása.

 

Erdőtündér

Az erdő hangjai, illatai, színei. Ismerkedés az erdő növény és állatvilágával

 

Szabad játék

 

mese – ölelés - alvás

Beszélgető kőr vacsora előtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. nap

Feladat

Játék neve

 Játékleírás

Megjegyzés

 

Reggeli

A nap állata, növénye.

Találós kérdések a növényekről.

Játszunk állatképekkel, növények képeivel, olyanokkal, melyek az adott helyen előfordulnak.

Mutassunk fel 10-12 képet, majd kérdezzük meg, hányra emlékeznek. A gyerekek leírhatják vagy mondhatják a választ.

Megismerjük az erdei növényeket, rávezetjük őket a természetet védő, környezettel együtt élő magatartásra.

 

Tízórai

Kézműves foglalkozás

A "nyomozó" program során állatok jelenlétére utaló nyomokat keresünk.

Találós kérdések az állatokról.

Noé bárkája

Cédulákra állatok nyomait rajzolunk, minden nyom két cédulán szerepel. Minden gyerek kap egy cédulát. Mielőtt beszállnának a bárkába, meg kell keresni a párjukat, de nem szabad beszállni, csak utánozni az adott állat hangját, mozgását, stb.

 Az erdei séta alatt az őz, szarvas, vaddisznó és nyest lábnyomok mellett az egyéb jeleket is (csont, ürülék, toll, szőrcsomó) keresünk.

 

Ebéd

mese

csendes pihenő

uzsonna

 

 Az erdő hangjai – mi nem tartozik oda? Madarak megfigyelése. Felismerni az erdei madarak fészkét, hangját.

 Csapatjáték

Hangfelismerő játék

Fészekrakó

Tollgyűjtés-rendszerezés

1.A felismert hang után kell a madárhoz tartozó fészket megkeresni.2.A tojásokat a fészkekbe gyűjteni 3.Toll gyűjt

Megfigyeljük a madárhangokat és távcsővel a madarakat és fészkét.

 

Ének

 

vers

mondókázás

Sütünk kürtös kalácsot

 

Szabad játék

mese

ölelés - alvás

Beszélgetés

 

 

 

 

 

 

3. nap

Feladat

Játék neve

 Játékleírás

Megjegyzés

 

 

 

Reggeli

Forrás, patak, növény és állat-világának megfigyelése. Vízminta vétele,

összehasonlításuk, a tiszta víz „kettős látása”  emberi és állati szemmel /ivóvíz, illetve élettér /.

 

„Kincs” gyűjtés

Vízitündér 

2 Csapat a patak környékén gyűjtött kincseket saját rajzolt akváriumába és asztalára gyűjti.

A forrás és a patak megannyi, soha nem látott élőlényt rejteget, ezek nyomába eredünk a patakvizsgálat során. Megismerkedünk a víz körforgásával, az ember életében betöltött szerepével, védelmével is. A megfigyelések tapasztalások során összehasonlításokat, méréseket, becsléseket végzünk.

 

Ebéd

pakolás

csendes pihenő

haza indulás

 

 

            Amit az ÖKO - programunkból profitálhatunk:

·         Elsősorban azt, hogy játékos formába integrált módszerekkel, tevékenységek és programok - gazdagságában, óvodai életükben jól érzik magukat kisgyermekeink.

·         Másodsorban azt, hogy gondolkodva élő, természetet szerető és természetet védő utód nemzedékeként a környezettudatos magatartás csíráival rendelkeznek és szűkebb, tágabb környezetükre figyelnek, azért tenni képesek.