Az egészséges életmódra nevelés

E témakörben megkülönböztetünk szomatikus, pszichohigiénés, valamint szociohigiénés nevelést. Ezt az eredeti elfogadott nevelési programban még nem így osztottuk fel. Ez a kérdéskör azóta módosult

 

Szomatikus nevelés feladatai

 • Betegségmegelőzési program,
 • baleset-megelőzésre nevelés,
 • biztonságos óvodai program kialakítása.

 

Az óvoda házirendjében, valamint a csoportok nevelési terveiben dokumentáljuk, hogy hogyan biztosítjuk a gyermekek számára a biztonságos, balesetmentes óvodai környezetet.

 

A betegség megelőzése érdekében az évszakoknak megfelelően minden lehetőséget kihasználunk a levegőzésre, sétára, kirándulásra. Csak –10°C alatt, vagy csapadék esetén maradunk a csoportszobában, amelynek állandó légcseréjéről rendszeresen gondoskodunk.

 

Az eredményes pályázatnak köszönhetően minden csoport felszereltségéhez hozzátartozik a levegőtisztító, hideg párásító. Óvodánkban a gyerekek egy központi víztisztítón át szűrt vizet fogyasztanak. Egészséges testtartást biztosító kisszéket és légáteresztő ágyat használunk.

 

A harmonikus, összerendezett mozgás, a testi képességek fejlődését segítik elő az újonnan kialakított, és rendkívül jól felszerelt tornaterem. A tornának, játékos mozgásoknak, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek teremben, és a szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján- az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve- minden gyermek számára a lehetőséget biztosítjuk.

A gyermekek egészségének megőrzése érdekében jelentős szerepet tölt be az újonnan elkészült fényterápiás só szoba.

 

 A pszichohigiénés nevelés feltételei

 

 • Egészséges életre nevelés,
 • stressz elhárítás,
 • a gyermekek elleni esetleges erőszakos magatartás elhárítása,
 • érzelmi nevelés.

 

Napirendünk rugalmasan alkalmazkodik a különféle tevékenységek gyakorlásához. Igyekszünk minél több időt eltölteni a szabadban. Foglalkozásaink egy részét is szabadlevegőre természetbe tervezzük. A nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai légkör megóvja a gyermekeket a szükségtelen stressztől. A szokás-szabály rendszer pontosan kijelöli a gyermekek mozgásterét, az általunk biztosított elegendő játéklehetőséget, az óvónő feladatait a gyermeki személyiség optimális, stressz-mentes fejlesztéséhez. Amennyiben biztosítjuk az elegendő eszközt, időt, kiegyensúlyozott, szeretet és figyelem teljes légkört a játékhoz és a szabadidő aktív eltöltéséhez, nem történhet durva magatartás a gyermekek között. Példaértékű lehet ebben a pedagógus magatartása, hiszen a kisgyermek részben utánzással tanul. Az érzelmi nevelés ebben az életkorban jelentős szerephez jut. Óvodába lépéskor még erős a gyermek személyhez (főleg anyához) való kötődése. Legfontosabb feladat az óvodapedagógusok és a dajka nénik személyének elfogadtatása, megszerettetése, a konfliktusok pozitív módon való kezelése. Az óvónő ölelő karja biztonságot nyújt a kisgyermekeknek.

 

 A szociohigiénés nevelés feladatai

 

 • Kedvező társas miliő megteremtése,
 • kommunikációs, nevelési, érintkezési zavarok kiszűrése,
 • szerepfeszültségek oldása,
 • egészségpropaganda,
 • társadalmi izoláció megelőzése.

 

Programunk szokás-szabály rendszere lehetőséget ad a különféle társas kapcsolatok (barátságok) elmélyítésére. A vegyes csoportok előnye, hogy folyamatos kooperációra, kommunikációra van lehetőség.

 

Az egyéni bánásmóddal törekszünk az egyes gyerekek sajátos igényeinek figyelembe vételére. Az eltérő környezetből, kulturális háttérből érkező gyermekek tolerálása, a negatív különbségek csökkentése érvényesül, mivel a különböző kultúrájú családok másként viselkednek.

 

A sajátos nevelésű igényű kisgyermekek gondozása fokozott odafigyelést követel meg, sajátos helyzetükből adódóan. Az elfogadás, az elfogadtatás nevelésünk lényege. A játékban minden gyermeknek lehetősége van a feszültségének oldására, feldolgozására. Nem hagyunk senkit perifériára kerülni. Különböző motivációs lehetőségekkel mindenkit bevonunk a játék, szabadidős és képességfejlesztő tevékenységekbe. Azokat a pozitív tulajdonságokat emeljük ki az egyes gyermekeknél, amikben sikerélményük biztosított. A siker ugyanis fontos mozgatórugója a személyiségfejlődésének.