Akcióterv

4/1.  Azonnali beavatkozást igénylő folyamatok:
- minden olyan helyzet és eljárás, ami a hatályos törvényeknek nem megfelelő (különös tekintettel a 1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseire). Ilyen eljárásokat és folyamatokat az intézményben nem tapasztaltunk.

- Minden, az adatok vizsgálatát követően beazonosított szegregált nevelési és oktatásszervezési gyakorlat, amely alapvetően sérti az esélyegyenlőség elvét, és korlátozza a HHH gyermekek oktatási sikerességét.

- Ha igazolódik az intézmény nyújtotta bármely oktatási szolgáltatáshoz (pl: kezdeményezéseken, szervezett rendezvényeken, egyéb programokon), az intézményben biztosított oktatási feltételekhez, (ismereteket közlő, egyéni fejlesztést segítő egyéb eszközök) nem biztosítottak a HHH gyermekek részére. Ilyen eljárást azonnal jelenteni kell az illetékes felelősnek

 

4/2. Akcióterv ütemezése

Helyzetelemzés

Cél

Intézkedés

Felelős

Határidő

Indikátor

rövidtávon

(1 é)

Indikátor

középtávon

(3 év)

Indikátor

hosszútávon

(6 év)

Az óvoda épületének, állagának megóvása, bővítése.

Az intézmény folyamatosan alkalmas legyen az oktató- nevelőmunkára.

Rendszeres karban tartás, felújítás, a bővítés tervezése.

Fenntartó

Folyamatos

Az éves költségvetés tartalmaz felújítást, a bővítési terv elkészült

Folyamatos a felújítás, karbantartás, építkezés

Az épület bővítése, felújítása befejeződik

Sajátos nevelési igényű gyermekek teljes körű feltérképezése

Váljék ismertté valamennyi SNI gyermek, hogy a jogszabálynak megfelelő speciális ellátásuk minél korábbi időponttól biztosítható legyen

Az intézmény kezdeményezze az érintett gyermekek szakértői vizsgálatát. A szakvélemények alapján szervezzék meg számukra a jogszabálynak megfelelő ellátást.

Intézményvezető

2009. 09. 01.-től folyamatos

Az intézmény javaslata alapján sor kerül a gyermekek szakértői vizsgálatára

A szakértői vizsgálatok és diagnózis alapján ismertté vált SNI gyermekek részére biztosított speciális ellátást

A szakértői vizsgálatok és diagnózis alapján ismertté vált SNI gyermekek részére biztosított speciális ellátást

A sajátos nevelési igényű gyermekek növekvő létszáma miatt fejlesztő pedagógus álláshely létesítése szükséges

 

 

 

1 fő fejlesztő pedagógus álláshely létesítése.

Az álláshely igénylése a fenntartótól

Intézményvezető

2009. 09. 01.

1 fő fejlesztő pedagógus álláshely létesítése

A fejlesztő pedagógus segíti az oktató- nevelőmunkát

A fejlesztő pedagógus segíti az oktató- nevelőmunkát

A harmadik évet betöltött valamennyi HHH gyermek óvodai elhelyezésére sor kerülhessen

A HHH gyermekek minél korábbi bekapcsolása az intézményes nevelésbe, a fejlesztésük megkezdése.

A szülők, gondviselő meggyőzése az óvodai fejlesztés fontosságáról, intézkedés kezdeményezése, a beóvodázás segítésére

Intézményvezető

2009. 09. 01.-től folyamatosan

Ismertté váljanak azok a családok, ahol 3. évet betöltött HHH gyermek él. Intézkedés megkezdése

Az érintett korosztályhoz tartozó HHH gyermekek teljes körű beóvodázása

Az érintett korosztályhoz tartozó HHH gyermekek teljes körű beóvodázása

Az intézmény csoportjaiban legyen kiegyenlített a HHH helyzetű gyermekek aránya

Esélyegyenlőségi feltételként valósuljon meg a HHH gyermekek kiegyenlített elhelyezése. Nevelési, oktatási feltételek egyenlő biztosítása.

A beóvodázás estén a körzethatárok, illetve a jogszabályban meghatározottak érvényesítése

Intézményvezető

2009/2010-es tanévtől folyamatos

Óvodai felvételnél a csoportba helyezésnél érvényesülnek a jogszabályban meghatározottak 

Évenkénti helyzet elemzés, a szükséges korrekciós intézkedések megtétele

Évenkénti helyzetelemzés a szükséges

Korrekciós

Intézkedések

megtétele

Az óvoda nevelő testülete megfelelő tudással rendelkezzen a HHH gyermekek megfelelő fejlesztésére

Az óvoda

pedagógusai

továbbképzéseken, és önképzéseken vegyenek részt

Továbbképzésre kötelezettek felmérése, beiskolázása

Intézményvezető

2009/2010-es tanévtől

folyamatos

A továbbképzési tervbe tervezett továbbképzések

A továbbképzési tervben tervezett továbbk