2. Szervezeti szintű együttműködések fejlesztése

 

<div align="center">
<strong>Szervezeti szintű egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;sek fejleszt&eacute;se</strong><br />
</div>
<p>
<u><strong>
3. c&eacute;lunk:</strong></u><br />
Az int&eacute;zm&eacute;ny vezetős&eacute;ge &eacute;s a dolgoz&oacute;k k&ouml;z&ouml;tti k&ouml;lcs&ouml;n&ouml;sen előny&ouml;s egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s tudatoss&aacute; &eacute;s m&oacute;dszeress&eacute; t&eacute;tele, az el&eacute;rt eredm&eacute;nyek fenntarthat&oacute;s&aacute;g&aacute;nak biztos&iacute;t&aacute;sa
</p>
<p>
<strong>Kiemelten fejlesztendő kulcsmutat&oacute;k:</strong><br />
- a dolgoz&oacute;k rendszeres megk&eacute;rdez&eacute;se, ig&eacute;nyeik felm&eacute;r&eacute;se,<br />
- a dolgoz&oacute;i panaszok, probl&eacute;majelz&eacute;sek elfogulatlan fogad&aacute;sa, t&aacute;rgyszerű kezel&eacute;se,<br />
- &aacute;tgondolt bevon&aacute;si strat&eacute;gia (a dolgoz&oacute;i v&eacute;lem&eacute;nyek, javaslatok, ig&eacute;nyek &eacute;s sz&uuml;ks&eacute;gletek k&ouml;r&uuml;ltekintő figyelembe v&eacute;tele);<br />
- a vezetői int&eacute;zked&eacute;sek, v&aacute;laszl&eacute;p&eacute;sek m&eacute;lt&aacute;nyoss&aacute;ga, igazs&aacute;goss&aacute;ga.
</p>
<p>
<strong>A vezetős&eacute;g &eacute;s a dolgoz&oacute;k k&ouml;zti egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;st t&aacute;mogat&oacute; minős&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;si eszk&ouml;z&ouml;k:</strong><br />
- HOP;<br />
- SZMSZ;<br />
- Felhaszn&aacute;l&oacute;i K&eacute;zik&ouml;nyv/ Standardok a belső kommunik&aacute;ci&oacute;hoz.<br />
</p>
<p>
<strong>A fejleszt&eacute;s alapj&aacute;t k&eacute;pező m&eacute;r&eacute;sek:</strong><br />
A 4 kulcsmutat&oacute;ra vonatkoz&oacute; ig&eacute;nyfelm&eacute;r&eacute;s, az elv&aacute;r&aacute;sok egyeztet&eacute;se (k&ouml;z&ouml;sen meghat&aacute;rozott idők&ouml;z&ouml;nk&eacute;nt mind a 7 mutat&oacute;ra vonatkoz&oacute; el&eacute;gedetts&eacute;gm&eacute;r&eacute;s, a vezetők &eacute;s a munkat&aacute;rsak k&ouml;zti egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;ssel kapcsolatos sz&uuml;ks&eacute;gletekről, ig&eacute;nyekről, elv&aacute;r&aacute;sokr&oacute;l). 
</p>
<p>
<strong>
Elv&aacute;rt eredm&eacute;ny:</strong><br />
Legyen m&eacute;rhető a javul&aacute;s az első m&eacute;r&eacute;st k&ouml;vető fejlesztő beavatkoz&aacute;soknak k&ouml;sz&ouml;nhetően a dolgoz&oacute;k k&ouml;r&eacute;ben v&eacute;gzett ism&eacute;telt el&eacute;gedetts&eacute;gm&eacute;r&eacute;s alapj&aacute;n.<br />
<br />
<strong>
Vezetői helyzetk&eacute;p:</strong><br />
A nevel&eacute;si &eacute;s munkat&aacute;rsi &eacute;rtekezleteken minden alkalommal sort ker&iacute;t&uuml;nk a dolgoz&oacute;k megk&eacute;rdez&eacute;s&eacute;re, panaszaik, probl&eacute;m&aacute;ik megbesz&eacute;l&eacute;s&eacute;re, orvosl&aacute;s&aacute;ra. A halaszt&aacute;st nem tűrő probl&eacute;m&aacute;k megbesz&eacute;l&eacute;s&eacute;re &eacute;s megold&aacute;s&aacute;ra a mindennapokban elvileg b&aacute;rmikor van lehetős&eacute;g. Ezek sor&aacute;n hit&uuml;nk szerint mindig t&ouml;reksz&uuml;nk arra, hogy v&aacute;laszl&eacute;p&eacute;seink igazs&aacute;gosak, m&eacute;lt&aacute;nyosak, a r&eacute;sztvevők sz&aacute;m&aacute;ra elfogadhat&oacute;ak legyenek.
</p>
<p>
Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy ez ne csak t&ouml;rekv&eacute;s, hanem tervezett &eacute;s tudatos tev&eacute;kenys&eacute;g legyen. Az egy csoportban dolgoz&oacute;k egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;se p&eacute;ld&aacute;ul z&ouml;kkenőmentes &eacute;s harmonikus, ugyanakkor a csoportok k&ouml;z&ouml;tti kommunik&aacute;ci&oacute; &eacute;s inform&aacute;ci&oacute;&aacute;raml&aacute;s fejleszt&eacute;sre szorul. Az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s megb&iacute;zhat&oacute;s&aacute;ga &eacute;rdek&eacute;ben belső szab&aacute;lyz&oacute; eszk&ouml;z&ouml;ket, m&oacute;dszereket dolgozunk ki, sz&uuml;ks&eacute;g eset&eacute;n a fontos inform&aacute;ci&oacute;k &aacute;tv&eacute;tel&eacute;t &iacute;r&aacute;sban r&ouml;gz&iacute;tj&uuml;k.<br />
</p>
<p>
<u><strong>
4. c&eacute;lunk:</strong></u><br />
Az &oacute;vodapedag&oacute;gusok k&ouml;lcs&ouml;n&ouml;sen előny&ouml;s egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek tudatoss&aacute; &eacute;s<br />
m&oacute;dszeress&eacute; t&eacute;tele, az el&eacute;rt eredm&eacute;nyek fenntarthat&oacute;s&aacute;g&aacute;nak biztos&iacute;t&aacute;sa<br />
<br />
<strong>
Kiemelten fejlesztendő mutat&oacute;k:</strong><br />
- A beavat&aacute;s, t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s alaposs&aacute;ga: r&eacute;szletes t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s, egym&aacute;s beavat&aacute;sa k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen a szakmai feladatok, valamint a tov&aacute;bbk&eacute;pz&eacute;sek tapasztalatainak &aacute;tad&aacute;sa ter&uuml;let&eacute;n.<br />
- Az &oacute;vodapedag&oacute;gusok megk&eacute;rdez&eacute;s&eacute;nek, ig&eacute;nyeik felm&eacute;r&eacute;s&eacute;nek rendszeress&eacute;ge: v&eacute;lem&eacute;ny&uuml;k, visszajelz&eacute;seik k&eacute;r&eacute;se &eacute;s fogad&aacute;sa &#65533; k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen a szakmai k&eacute;rd&eacute;sekről, illetve a napi &oacute;vodai &eacute;lettel kapcsolatos tev&eacute;kenys&eacute;gek kapcs&aacute;n<br />
</p>
<p>
<strong>Az &oacute;vod&aacute;k k&ouml;zti egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;st t&aacute;mogat&oacute; minős&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;si eszk&ouml;z&ouml;k:</strong><br />
- HOP;<br />
- SZMSZ;<br />
- Felhaszn&aacute;l&oacute;i K&eacute;zik&ouml;nyv/ Standardok a belső kommunik&aacute;ci&oacute;hoz.
</p>
<p>
<strong>
A fejleszt&eacute;s alapj&aacute;t k&eacute;pező m&eacute;r&eacute;sek:</strong><br />
2 kulcsmutat&oacute;ra vonatkoz&oacute; k&ouml;lcs&ouml;n&ouml;s ig&eacute;nyfelm&eacute;r&eacute;s, ig&eacute;nyegyeztet&eacute;s, (k&ouml;z&ouml;sen meghat&aacute;rozott idők&ouml;z&ouml;nk&eacute;nt mind a 7 mutat&oacute;ra vonatkoz&oacute; el&eacute;gedetts&eacute;gm&eacute;r&eacute;s).<br />
</p>
<p>
<strong>
Elv&aacute;rt eredm&eacute;ny:</strong><br />
Legyenek &eacute;rt&eacute;kelhető tapasztalataink a team-munk&aacute;r&oacute;l; alakuljon ki bizony&iacute;that&oacute;an a team-munka szok&aacute;s- &eacute;s szab&aacute;lyrendszere az &Ouml;nfejleszt&eacute;si alprogramban megfogalmazott c&eacute;lok el&eacute;r&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben, a feladattervek kidolgoz&aacute;sa &eacute;s megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sa sor&aacute;n.
</p>
<p>
<strong>
Vezetői helyzetk&eacute;p:</strong><br />
A szervezeti műk&ouml;d&eacute;si rend &eacute;rdek&eacute;ben a j&oacute;l bev&aacute;lt munkamegoszt&aacute;s rendszer&eacute;t tov&aacute;bbra is gyakoroljuk. (A vezetői munkatervben le&iacute;rtak szerint.) Fontosnak tartjuk a nevel&eacute;si munka sz&iacute;nvonal&aacute;nak emel&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben, hogy a tov&aacute;bbk&eacute;pz&eacute;seken szerzett elm&eacute;leti &eacute;s gyakorlati tapasztalatokat mindenkor k&ouml;zkinccs&eacute; tegy&uuml;k. A napi munka sor&aacute;n megfogalmaz&oacute;d&oacute; k&eacute;rd&eacute;sekre k&ouml;z&ouml;sen keress&uuml;k meg a v&aacute;laszokat &eacute;s a megfelelő megold&aacute;sm&oacute;dokat.
</p>
<p>
<strong>
5. c&eacute;lunk:</strong><br />
Az &oacute;vodapedag&oacute;gusok &eacute;s a nem pedag&oacute;gus dolgoz&oacute;k k&ouml;lcs&ouml;n&ouml;sen előny&ouml;s<br />
egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek tudatoss&aacute; &eacute;s m&oacute;dszeress&eacute; t&eacute;tele, az el&eacute;rt eredm&eacute;nyek<br />
fenntarthat&oacute;s&aacute;g&aacute;nak biztos&iacute;t&aacute;sa.<br />
<br />
<strong>
Kiemelten fejlesztendő mutat&oacute;:</strong><br />
- az elv&aacute;r&aacute;sok egy&eacute;rtelmű megfogalmaz&aacute;sa.<br />
</p>
<p>
<strong>Az &oacute;vodai dolgoz&oacute;k k&ouml;zti egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;st t&aacute;mogat&oacute; minős&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;si eszk&ouml;z&ouml;k:</strong><br />
- SZMSZ;<br />
- Felhaszn&aacute;l&oacute;i K&eacute;zik&ouml;nyv/ Standardok a belső kommunik&aacute;ci&oacute;hoz<br />
</p>
<p>
<strong>A fejleszt&eacute;s alapj&aacute;t k&eacute;pező m&eacute;r&eacute;sek:</strong><br />
K&ouml;lcs&ouml;n&ouml;s ig&eacute;nyfelm&eacute;r&eacute;s, ig&eacute;ny-egyeztet&eacute;s az egym&aacute;ssal szembeni elv&aacute;r&aacute;sok egy&eacute;rtelműs&eacute;g&eacute;ről. (K&ouml;z&ouml;sen meghat&aacute;rozott idők&ouml;z&ouml;nk&eacute;nt mind a 7 mutat&oacute;ra kiterjedő el&eacute;gedetts&eacute;gm&eacute;r&eacute;s.)<br />
</p>
<p>
<strong>
Elv&aacute;rt eredm&eacute;ny:</strong><br />
Cs&ouml;kkenjen a kommunik&aacute;ci&oacute;s zavarb&oacute;l (f&eacute;lre&eacute;rt&eacute;sből) fakad&oacute; hib&aacute;s feladatv&eacute;gz&eacute;s &eacute;s konfliktus. A nem pedag&oacute;gus dolgoz&oacute;k el&eacute;gedetts&eacute;ge &eacute;szrevehetően &eacute;s bizony&iacute;that&oacute;an nőj&ouml;n a fel&eacute;j&uuml;k ir&aacute;nyul&oacute; &oacute;v&oacute;női elv&aacute;r&aacute;sok egy&eacute;rtelműs&eacute;g&eacute;vel kapcsolatban.<br />
</p>
<p>
<strong>
Vezetői helyzetk&eacute;p:</strong><br />
Napi munk&aacute;nk z&ouml;kkenőmentess&eacute;ge &eacute;rdek&eacute;ben egy&eacute;rtelműen megfogalmaztuk a munkat&aacute;rsakkal szembeni elv&aacute;r&aacute;sokat (SZMSZ, munkak&ouml;ri le&iacute;r&aacute;sok; szok&aacute;s-szab&aacute;lyrendszer; csoportnapl&oacute;k). Ez a gyakorlatban j&oacute;l műk&ouml;dik, ennek megtart&aacute;s&aacute;ra t&ouml;reksz&uuml;nk. Azt szeretn&eacute;nk, ha a napi gyakorlati tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;nk sor&aacute;n minden munkat&aacute;rsunk tudatosan figyelembe venn&eacute;, hogy az egym&aacute;ssal szembeni elv&aacute;r&aacute;sok egy&eacute;rtelmű megfogalmaz&aacute;sa jav&iacute;tja a k&ouml;z&ouml;s munka hat&eacute;konys&aacute;g&aacute;t &eacute;s eredm&eacute;nyess&eacute;g&eacute;t. Fontosnak tartjuk, hogy minden koll&eacute;g&aacute;nk t&ouml;rekedjen elv&aacute;r&aacute;sainak egy&eacute;rtelmű megfogalmaz&aacute;s&aacute;ra, az egy&eacute;rtelműs&eacute;g &eacute;s &eacute;rthetős&eacute;g visszajelz&eacute;s&eacute;nek k&eacute;r&eacute;s&eacute;re, mivel &iacute;gy jobb l&eacute;gk&ouml;rben, f&eacute;lre&eacute;rt&eacute;sek n&eacute;lk&uuml;l, hathat&oacute;san tudunk dolgozni. 
</p>
<p>
<u><strong>
6. c&eacute;lunk: </strong></u><br />
A szem&eacute;lyes egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si kult&uacute;ra tudatos &eacute;s m&oacute;dszeres fejleszt&eacute;se, az el&eacute;rt<br />
eredm&eacute;nyek fenntarthat&oacute;s&aacute;g&aacute;nak biztos&iacute;t&aacute;sa az egyes munkat&aacute;rsak szintj&eacute;n
</p>
<p>
<strong>
Kiemelten fejlesztendő kulcsmutat&oacute;k:</strong><br />
- a munkat&aacute;rsaink rendszeres megk&eacute;rdez&eacute;se, vel&uuml;nk szemben illetve a munk&aacute;nkkal szemben t&aacute;masztott ig&eacute;nyeinek felm&eacute;r&eacute;se;<br />
- egym&aacute;s t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa, az inform&aacute;ci&oacute;&aacute;raml&aacute;s jav&iacute;t&aacute;sa;<br />
- az elv&aacute;r&aacute;sok egy&eacute;rtelmű megfogalmaz&aacute;sa.
</p>
<p>
<strong>
A szem&eacute;lyes egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si kult&uacute;ra fejlőd&eacute;s&eacute;t t&aacute;mogat&oacute; minős&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;si eszk&ouml;z&ouml;k:</strong><br />
- Felhaszn&aacute;l&oacute;i K&eacute;zik&ouml;nyv/ A szem&eacute;lyes egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si k&eacute;szs&eacute;geket t&aacute;mogat&oacute; minős&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;si eszk&ouml;z&ouml;k;<br />
</p>
<p>
<strong>Fejleszt&eacute;s alapj&aacute;t k&eacute;pező m&eacute;r&eacute;s:</strong><br />
Dolgoz&oacute;i &ouml;n&eacute;rt&eacute;kel&eacute;s a munkat&aacute;rsakkal val&oacute; szem&eacute;lyes egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&uuml;nkről a 7 kulcsmutat&oacute; alapj&aacute;n.
</p>
<p>
<strong>Elv&aacute;rt eredm&eacute;ny:</strong>
</p>
<p>
V&aacute;lj&eacute;k szok&aacute;sunkk&aacute; az szem&eacute;lyre szabott visszajelz&eacute;sek k&eacute;r&eacute;se munkat&aacute;rsakt&oacute;l &eacute;s a vezetőktől egyar&aacute;nt. A h&aacute;rom kiemelt kulcsmutat&oacute;ra vonatkoz&oacute; &ouml;n&eacute;rt&eacute;kel&eacute;s&uuml;nk a kor&aacute;bbihoz viszony&iacute;tva &aacute;lljon k&ouml;zelebb a munkat&aacute;rsainkt&oacute;l &eacute;s/vagy vezetőinktől kapott visszajelz&eacute;sekhez. Egy&eacute;nenk&eacute;nt &eacute;rt&eacute;kelhetően javuljon szem&eacute;lyes inform&aacute;ci&oacute;kezel&eacute;si &eacute;s a kommunik&aacute;ci&oacute;s kult&uacute;r&aacute;nk.
</p>
<p>
<strong>
Vezetői helyzetk&eacute;p:</strong><br />
A szervezet legfőbb tartal&eacute;ka az egyes munkat&aacute;rsak egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&eacute;ben rejlik: az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s, a team-munka - a legfontosabb belső erőforr&aacute;sunk, hiszen amit k&uuml;l&ouml;n-k&uuml;l&ouml;n nem tudunk elv&eacute;gezni, azt egy&uuml;ttesen biztosan! A szem&eacute;lyes egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si kult&uacute;ra tov&aacute;bbfejleszt&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben kialak&iacute;tjuk a dolgoz&oacute;i &ouml;n&eacute;rt&eacute;kel&eacute;s elj&aacute;r&aacute;s&aacute;t az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s h&eacute;t kulcsmutat&oacute;j&aacute;nak figyelembe v&eacute;tel&eacute;vel.
</p>