1. Település szintű együttműködések fejlesztése

Település szintű együttműködések fejlesztése

1. Célunk:
A vecsési közoktatási intézmények mindenekelőtt az óvodák közti kölcsönösen
előnyös együttműködés kezdeményezése, tudatossá és módszeressé tétele, az elért
eredmények fenntarthatóságának biztosítása.

Kiemelten fejlesztendő kulcsmutatók:
- kölcsönös elérhetőség, megszólíthatóság;
- egymás beavatásának, tájékoztatásának alapossága;
- az egymással szembeni elvárások megfogalmazásának egyértelműsége

Az óvodák közti együttműködést támogató minőségbiztosítási eszközök:
- Együttműködési megállapodás;
- Felhasználói Kézikönyv/ Standardok a stratégiai partnerekkel való kommunikációhoz.

A fejlesztés alapját képező mérések:
A 3 kulcsmutatóra vonatkozó kölcsönös igényfelmérés, illetve egyeztetés (közösen meghatározott időközönként mind a 7 mutatóra kiterjedő elégedettségmérés), a társóvodák együttműködésének minőségéről, illetve az együttműködéssel kapcsolatos szükségletekről, igényekről és elvárásokról).

Elvárt eredmények:
Egy éven belül kipróbált, működőképes (a szükséges mértékben szabályozott) információátadási-átvételi, illetve kommunikációs és kooperációs formák álljanak rendelkezésünkre, melyeket legalább egy közös szakmai feladat, illetve néhány fenntartói elvárás teljesítése során bizonyíthatóan hatékonyan, eredményesen és célszerűen használtunk.

Vezetői helyzetkép:
Városunkban öt önkormányzati, egy egyházi és egy magánóvoda működik. Az intézmények között az utóbbi években meglazult a kapcsolat, nem ismerjük egymást, nincs alkalmunk találkozni, megismerni egymás programját, munkáját. Nincsenek szakmai fórumok, nincs lehetőség arra, hogy a különféle továbbképzéseken megszerzett információkat, tudást megosszuk egymással. A jó kezdeményezések, ötletek egy-egy intézmény kapuin belül maradnak, pedig közkinccsé válhatnának. Óvodaközi együttműködést kezdeményeztünk, ennek eredményeként a Toldi Ferenc utcai, a Falusi és a Halmi Telepi Óvoda máris együttműködik minőségirányítási programjának elkészítésén.

Ezt az együttműködési szándékot egy szóban már előkészített együttműködési megállapodással kívánjuk hivatalossá tenni.

Azt tervezzük, hogy tanulunk egymástól, illetve együtt fejlesztjük szakmai képességeinket: a különböző képzéseken illetve a hétköznapi gyakorlatban megszerzett tudást helyi szintű továbbképzéseken átadjuk egymásnak. (Ezekre a továbbképzésekre természetesen szeretettel várjuk az érdeklődő általános iskolai tanítókat is.) Mindezekre vonatkozóan tervet készítünk. Elgondolásunk finanszírozási szempontból kifejezetten gazdaságos, ugyanis a helyi (városi) szinten szervezett és lebonyolított továbbképzések lényegesen kevesebb anyagi vonzattal (tanfolyamdíj, útiköltség stb.) járnak, így több kolléga számára lehetne biztosítani a módszertani kultúra fejlesztésének lehetőségét.

Fenntartói elvárás/ feladat:
Ezt a szándékunkat erősíti az ÖMIP-ben az Intézménytípusok szerinti célok / Óvodák / 4.: A dolgozók szakmai képzésével, továbbképzésével, saját fejlesztésekkel folyamatosan emeljék a szakmai munka színvonalát, különös tekintettel a nemzetiségi feladatok ellátására, és Az egyes intézmények feladatai a fenntartói elvárásokkal kapcsolatban: Óvodák/ 10. (12. o.): Intézmények közötti együttműködés. Az intézmények összefogása esetén megoldható lesz az akkreditált tanfolyamok helyben történő lebonyolítása is.

2. Célunk:
A fenntartóval való kölcsönösen előnyös együttműködés tudatossá és módszeressé
tétele, az elért eredmények fenntarthatóságának biztosítása.

Kiemelten fejlesztendő kulcsmutatók:
- kölcsönös elérhetőség, megszólíthatóság;
- beavatás, tájékoztatás alapossága;
- az elvárások egyértelműsége;
- az igényfelmérés rendszeressége

A fenntartóval való együttműködést támogató minőségbiztosítási eszközök:
- ÖMIP;
- Felhasználói Kézikönyv/ Standardok a stratégiai partnerekkel való kommunikációhoz.

A fejlesztés alapját képező mérések:
A 4 mutatóra vonatkozó kölcsönös igényfelmérés, illetve igényegyeztetés (közösen meghatározott időközönként elégedettségmérés) a fenntartóval való együttműködéssel kapcsolatos szükségletekről, igényekről, elvárásokról.

Elvárt eredmény:
A fenntartóval való zökkenőmentes, kölcsönös együttműködés közös érdekünk. Ezért el kell jutnunk odáig, hogy kölcsönösen megfelelőnek mondható tájékoztatást adjunk és kapjunk az intézmény működését érintő ügyekben, a pályázatokat és a napi életet érintő területeken.

Vezetői helyzetkép:
Mind az óvoda vezetősége, mind a fenntartó kiemelten fontosnak tartja a köztük lévő együttműködés (kapcsolat) jelenlegi állapotokhoz viszonyított javítását.

Fenntartói elvárás/ feladat:

Alapvető fenntartói cél, illetve Az egyes intézmények feladatai a fenntartói elvárásokkal kapcsolatban/ Óvodák/ 11. (12. o.): A fenntartói és az intézményi kapcsolatrendszer tervezett és kiszámítható legyen, hatékony információrendszer működjön.